My Cart Cistella

Política de privacitat

Per a ELVIC, SA (d’ara endavant "ELVIC") la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web https://www.novawinch.cat (d’ara endavant el "Lloc Web") com de qualssevol altres afectats que ens proporcionin informació mitjançant aquest (en endavant i conjuntament, "vostè" o l’ "usuari" i de forma plural, "vostès" o els "usuaris") és molt important.

En aquest sentit, ELVIC es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, ELVIC acomplirà amb les premisses establertes en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, com ara també del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i mitjançant el qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i qualssevol altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor en cada moment.

La present Política de Privacitat és aplicable, exclusivament, a aquelles dades personals obtingudes mitjançant els canals de comunicació disponibles al Lloc Web (incloent amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els correus electrònics i números de telèfon). En relació amb l'anterior, instem a tots els usuaris a llegir detingudament aquesta política de privacitat per tal d'informar-se sobre el tractament de les seves dades recollides mitjançant els canals de comunicació disponibles al Lloc Web. Tanmateix, us incitem a llegir els Principis Generals sobre protecció de dades personals que resulta d'aplicació a ELVIC.

En base a això, ELVIC informa de la seva Política de Privacitat per tal de fer coneixedors als usuaris del Lloc Web sobre el tractament de les seves dades:

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ELVIC, S.A. NIF: A-58.018.516.

Adreça postal i telèfon: Polígon Industrial Nord-est, Carrer de la Indústria, nº 44, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - Tel. (+34) 936.828.320.

Contacte Delegat de Protecció de Dades: elvic@elvic.es

2.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades?

Mitjançant els correus electrònics remesos i/o trucades rebudes, ELVIC recull i tracta les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d'atendre i gestionar les sol·licituds, qüestions i/o consultes realitzades. En resum, donar-li el servei sol·licitat.

A més, sempre que remeti el seu currículum vitae o informació professional a l'adreça habilitada específicament per això en el Lloc Web (elvic@elvic.es), tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar el currículum i informació rebudes dels candidats per a processos de selecció presents i/o futurs.

3.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals per a l'atenció i gestió de les sol·licituds, qüestions i/o consultes realitzades són l'existència d'una relació pre-contractual i/o contractual, si s’escau, a més de l'interès legítim d’ELVIC. Pel que fa al tractament de les seves dades personals per a gestionar la seva possible candidatura en els processos de selecció d’ELVIC, la base legal és el seu consentiment atorgat en remetre'ns el seu currículum i informació personal a l'adreça habilitada. És a dir, l'acció de remetre'ns aquesta informació constitueix una clara acció afirmativa a tractar les seves dades personals i a considerar-lo com candidat/a potencial.

4.- Quant de temps conservarem les seves dades?

ELVIC tractarà les seves dades personals durant el període necessari per acomplir amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat, així com per a conservar la seva informació personal en compliment a les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim ve determinat per (A) la finalitat de les dades recollides i l’acompliment d'aquesta fi; (B) les raons per les quals les dades es recullen: pàg. ex., en cas del consentiment, vostè pot revocar en qualsevol moment, i (C) períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingueu present que en alguns casos ELVIC podrà conservar les seves dades durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, requeriments, responsabilitats i obligacions legals, contractuals o deontològiques, sempre estant degudament bloquejades.

5.- Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?

L'informem que les seves dades personals no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres, és possible que comuniquem les seves dades a organismes i/o autoritats competents en els casos que hi hagi un requeriment i/o una obligació legal.

6.- Qui podrà accedir a les seves dades de caràcter personal?

Depenent dels propòsits pels quals es recull la informació personal, poden accedir a aquesta informació les següents persones: (A) Personal autoritzat d’ELVIC o els seus representants actuant en nom d’ELVIC subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables; (B) autoritats reguladores o tercers de conformitat amb les lleis aplicables; (C) tercers/encarregats del tractament (proveïdors de serveis que tracten informació, com ara encarregats del tractament de dades, sota les instruccions d’ELVIC). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per tal d’assegurar que podem compartir aquesta informació i havent dut a terme el corresponent contracte d'encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

7.- Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ELVIC si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que estiguin incompletes.

• Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret a oposar-se al tractament: ELVIC deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, ELVIC li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.

• Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè hagués atorgat el consentiment per a qualsevol finalitat específica, podrà retirar el mateix sempre que ho desitgi sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici dels seus drets, els usuaris hauran d'enviar una comunicació per escrit a ELVIC, S.A. Polígon Industrial Nord-est, Carrer de la Indústria, nº 44, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), tot indicant el seu nom, cognoms, adreça i NIF o bé enviant-nos un correu electrònic a: elvic@elvic.es. Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf) i la resta d'organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

8.- Com protegim les seves dades personals?

Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, ELVIC aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, ELVIC prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per tal de preservar la seguretat i evitar tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d'aquestes mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. ELVIC no és responsable d'actuacions de tercers que, tot vulnerant aquestes mesures, puguin accedir a les esmentades dades i informació.

9.- Confidencialitat.

Els professionals que treballen a ELVIC i que tinguin qualsevol tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a d’altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis requerits a ELVIC, si s’escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquesta.

10.- Xarxes socials.

ELVIC té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i hi actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per ELVIC.

ELVIC tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l'efecte per a cadascuna d'elles. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari, des d’ELVIC podrem informar als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i d’altres temes relacionats, inclosa l'atenció als seguidors, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

ELVIC no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

11.- Enllaços.

El lloc web pot contenir enllaços a d’altres pàgines web. Cal tenir en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals pugui enllaçar des del nostre lloc web.

12.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat.

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. ELVIC es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes esmenes en el nostre lloc web, raó per la que li recomanem que la visiti cada cop que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en cap moment vam decidir d’utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l'hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació en cada moment.

13.- Informació addicional.

Política sobre ús infantil. Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a canalla menor de divuit (18) anys, sense l’autorització dels pares o tutor/a legal. En aquest sentit, no recollim deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals sense el seu consentiment, poseu-vos en contacte amb nosaltres per escrit a elvic@elvic.es

Categoria especial de dades personals. No recollirem ni tractarem qualssevol dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris llevat que els usuaris ens les hagin proporcionat explícitament.

Presa automatitzada de decisions. No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l'elaboració de perfils (profiling), llevat que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, l’informaríem de la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d'aquest processament.

Actualització de les dades. Resulta fonamental que les dades personals que tenim sobre vostè estiguin actualitzades i siguin exactes. Conseqüentment, preguem que ens comuniqui, de forma immediata, qualsevol modificació de les seves dades personals amb la finalitat que la informació que tingui ELVIC estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Consultes i/o dubtes relatius a la política de privacitat. Si no entén algun o diversos aspectes de la present Política de Privacitat o té qualsevol dubte al respecte, ens posem a la seva disposició mitjançant el correu electrònic elvic@elvic.es.

Data de la darrera actualització: febrer del 2021.